บทความสาระ

ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าได้รับเมื่อพ้น 30 วัน(มีผลใช้บังคับแล้ว)

สร้างเมื่อ 07 สิงหาคม 2560 | ผู้ชม 1,160 ครั้ง

พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) มีสาระสำคัญกำหนดให้พนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งพบด้วยตนเอง หรือใช้อุปกรณ์ใดๆ ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งเพื่อให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับ แต่หากไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งใบสั่ง พร้อมพยานหลักฐาน ไปยังภูมิลำเนาเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และให้ถือว่าเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้น เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันส่ง

เหตุผลที่แก้ 

โดยปัจจุบันเมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดของผู้ขับขี่ไม่ว่าด้วยตนเองหรือด้วยเครื่องอุปกรณ์ใดๆ แล้ว แต่ไม่อาจส่งใบสั่งให้ผู้ขับขี่ได้ในขณะนั้นเพราะไม่สามารถเรียกให้ผู็ขับขี่หยุดรถได้ ซึ่งส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดการแก้ไขมีดังนี้

1.พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉ.9) พ.ศ.2557 มีผลใช้บังคับแล้ว  คลิกเพื่ออ่าน

2.รายงานของคณะกรรมธิการวิสามัญพิจาราณาร่างพรบ. คลิกเพื่ออ่าน

3.โดยมีข้อสั่งเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังนี้ คลิกเพื่ออ่าน

Update : 07 สิงหาคม 2560 (11:19)

บทความสาระ

 • ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม

  ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง คำบอกกล่าวให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
  ผู้ชม 313 ครั้ง

 • ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่..

  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่..
  ผู้ชม 375 ครั้ง

 • ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..

  ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความ..สามารถรับสมุดใบอนุญาตและ..
  ผู้ชม 319 ครั้ง

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วย....

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วย....
  ผู้ชม 214 ครั้ง

MORE ALL