ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การทำสัญญาค้ำประกันหนี้เงินกู้

สร้างเมื่อ 04 กรกฎาคม 2559 | ผู้ชม 2,262 ครั้ง

การทำสัญญาค้ำประกันหนี้เงินกู้ แม้ขณะทำสัญญาค้ำประกัน สัญญากู้เงินจะยังไม่บริบูรณ์ เนื่องจากผู้ให้กู้ยังไม่มีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้กู้ก็ตาม แต่ต่อมาภายหลังได้มีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมตามสัญญากู้เงินครบถ้วนแล้ว หนี้ตามสัญญากู้เงินจึงเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ที่อาจทำสัญญาค้ำประกันได้แล้ว สัญญาค้ำประกันดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับได้ 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการค้ำประกัน ได้กำหนดเงื่อนไขว่า การค้ำประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์ กรณีหนี้อนาคตหรือหนี้ที่มีเงื่อนไขจะประกันไว้เพื่อเหตุการณ์ซึ่งหนี้นั้นอาจเป็นผลได้จริงก็ประกันได้ ซึ่งแสดงได้ว่ากฎหมายเพียงแต่กำหนดเงื่อนไขว่า การค้ำประกันจะมีได้ก็ต่อเมื่อเป็นการค้ำประกันหนี้อันสมบูรณ์เท่านั้น แต่หาได้มีบทมาตราใดบัญญัติว่าขณะทำสัญญาค้ำประกัน หนี้ที่ค้ำประกันนั้นต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์อยู่แล้วไม่

อ้างอิง: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10419/2557
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 วรรคสอง และมาตรา 681

Update : 22 สิงหาคม 2560 (10:06)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • 10 ปี การก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  10 ปี การก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้ชม 1,620 ครั้ง

 • การทำสัญญาค้ำประกันหนี้เงินกู้

  การทำสัญญาค้ำประกันหนี้เงินกู้
  ผู้ชม 2,263 ครั้ง

 • รถหายในห้าง แบบไม่มีบัตรจอด ห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่!

  รถหายในห้าง แบบไม่มีบัตรจอด ห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่!
  ผู้ชม 1,988 ครั้ง

 • บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อใด?

  บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อใด?
  ผู้ชม 1,832 ครั้ง

MORE ALL