บทความสาระ

เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20

สร้างเมื่อ 06 ธันวาคม 2561 | ผู้ชม 17 ครั้ง

เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20


วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 (ภาค 1) ปีการศึกษา 2561 โดยหลักสูตรนี้ เน้นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการกฎหมาย และเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงานของวิชาชีพทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง พ.ศ. 2542 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพ ให้มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน สามารถให้บริการทางวิชาชีพได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยวิชาที่เปิดสอนประกอบด้วย

– วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูงและอนุญาโตตุลาการ บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร, ศ.(พิเศษ) บุญมา เตชะวณิช, อาจารย์อุรวี เงารุ่งเรือง, อาจารย์วรวุฒิ โปษกานนท์, อาจารย์นันทน อินทนนท์, รศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร

– วิชากฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรยายโดย อาจารย์สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ร้อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ, อาจารย์ประเวศ องอาจสิทธิกุล, อาจารย์วรวรรณ ธาราภูมิ

– วิชากฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และหลักประกันทางธุรกิจ บรรยายโดย ศ.พิชยศักดิ์ หรยางกูร, อาจารย์ไพร ประหลาดเนตร, อาจารย์วุฒิพงษ์ เวชยานนท์, อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

– วิชาการวางแผนภาษี 1 บรรยายโดย อาจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร, อาจารย์ภัคนภา พานิช, อาจารย์ประภาศ คงเอียด – อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์, ศ.(พิเศษ) ดร.พล ธีรคุปต์

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 (ภาค 1) ปีการศึกษา 2561 จะมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 4 เดือน (รวม 15 สัปดาห์) โดยเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันละ 2 วิชา (คาบละ 3 ชั่วโมง) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร.


อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/12/06/1-115/

Update : 06 ธันวาคม 2561 (10:58)

บทความสาระ

 • “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 13″

  “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 13″
  ผู้ชม 4 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ.....

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ.....
  ผู้ชม 7 ครั้ง

 • เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20

  เปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20
  ผู้ชม 18 ครั้ง

 • โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 2

  โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดียาเสพติด รุ่นที่ 2
  ผู้ชม 32 ครั้ง

MORE ALL