บทความสาระ

สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง

สร้างเมื่อ 09 กรกฎาคม 2561 | ผู้ชม 147 ครั้ง

ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561


ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

กำหนดการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ สภาทนายความ ชั้น 3 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือที่ทาง E-mail : cal.lct249@gmail.com (พร้อมแนบหลักฐาน)

ระยะเวลาการศึกษา : วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้เรียน : เป็นผู้สอบไล่ได้ปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชา :

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (เริ่มเรียนวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึง 25 พฤศจิกายน 2561)
– กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูงและอนุญาโตตุลาการ
– กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
– กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
– การวางแผนภาษี 1
ภาคการศึกษาที่สอง (เริ่มเรียนประมาณเดือนมกราคม 2562)
– การวางแผนภาษี 2
– กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ
– กฎหมายปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
– กฎหมายวิธีพิจารณาคดีพิเศษ
– หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพชั้นสูง (วิชาบังคับไม่มีหน่วยกิต)

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร :


 • ค่าธรรมเนียมหลักสูตรประกาศนียบัตร ตลอดหลักสูตร 39,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมหลักสูตรวุฒิบัตร ศึกษารายวิชา วิชาละ 8,000.- บาท
  (รวมค่าใช้จ่ายเอกสารประกอบการเรียน , อาหารและเครื่องดื่ม)
  **สงวนสิทธิการคืนค่าธรรมเนียม**
 • อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/07/08/3-4/

Update : 09 กรกฎาคม 2561 (09:22)

บทความสาระ

 • ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ประกาศรับสมัครนักฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขัน

  ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ประกาศรับสมัครนักฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขัน
  ผู้ชม 0 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ....

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ....
  ผู้ชม 0 ครั้ง

 • เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ....

  เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ...."
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความ..

  สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความ..
  ผู้ชม 12 ครั้ง

MORE ALL